गोर्‍या गोमट्या पालीने

गोर्‍या गोमट्या पालीने

गोर्‍या गोमट्या पालीने
मारली पटकण उडी
तीला घाबरली श्वेता
झाली पटकण खडी

करू नको चेष्टा बाई
सगळे पालीला म्हणाले
घाबरलेल्या श्वेताची
समजूत घालू लागले

समजूत घातली जरी
मनातून होते सारे घाबरलेले
पण उगाचच धिटाईने पालीला
शूक - शूक करु लागले

पालच ती ऐकणार कसली
ती जागेवरुन पण नाही हलली
पुन्हा कोणी तरी शूक केले
मग ती खाली खाली येऊ लागली

भिंती वरच्या पालीने
गंमतच बाई केली
सारे जण भितीने
रुम सोडून पळाली