पाली गं पाली

पाली गं पाली

पाली गं पाली येऊ नको खाली
घाबरलेली श्वेता घामाने न्हाली

पाल जशी जशी खाली येऊ लागली
श्वेता पण तशी तशी दूर पळू लागली

पालीला बघून श्वेता असली घाबरली
म्हणते कशी 'वाचव मला विठू माऊली'

पळून पळून श्वेताची दमछाक हो झाली
दमुन भागुन श्वेता निद्रेधिन झाली / झोपी गेली

जाग आली जेव्हा, श्वेता पालीला शोधू लागली
आता कुठे ही पाल गेली? दिसेनाशीच झाली ?

पाली गं पाली, पाली गं पाली