गणपती बाप्पाशी गप्पा

गणपती बाप्पाशी गप्पा

नमस्कार माझा गणपती राया
का म्हणतात बरे तुला मोरया

तू किती आहेस मोठा
तुझे वाहन उंदीर किती छोटा

खरे तर तू माझे ऐक
तुझे वाहन बदलून टाक

पृथ्वीवर आहेत किती तरी मॉडेल
तुला यातील एक नक्कीच आवडेल

तू खातोस त्यातला मला दे ना एक लाडू
मी देईन तुला पाणी प्यायला छान छान गडू

देवात सर्वात मोठा तुझाच मान
करतात सारे तुझेच गुणगान

माझा राग नको येऊ देऊ गणपत्ती बाप्पा
मला आवडतात फक्त मारायला गप्पा