चिऊ ताईच्या पिला ...

चिऊ ताईच्या पिला ...

चिऊ ताईच्या पिला, आकाशातील सगळे मार्ग कसे सापडतात तूला?

आई सवे मी जरी गेलो मी तरी रस्त्यांचा न जागेचा गोंधळच उडतो जरा

आई असते दिमतीला? की पोलीस मामा का असती तव मदतीला? 

की माझ्यासारखी पोलीस मामांची भीतीच वाटते तुला?

चिऊ ताईच्या मुला, सारखा खेळत असतो म्हणून आई रागावते का तुला?

अच्छा तर मी पाळतो, खूप मी बडबड करतो बघ आईने हाकच दिली मला...

चिऊ ताईच्या पिला, आकाशातील सगळे मार्ग कसे सापडतात तूला?